Náplň práce sociálního pedagoga na základní a střední škole

Jak vypadá náplň práce sociálního pedagoga na základní a střední škole (ZŠ a SŠ)? Máme pro vás vzorový dokument s nápovědou. (Foto: Freepik.com)

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Nápověda

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Nápověda

Doplňte název pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává.

Nápověda

Doplňte katalogové číslo a konkrétní činnost z katalogu prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Nápověda

Doplňte platovou třídu/stupeň zaměstnance.

Nápověda

Doplňte velikost úvazku.

Nápověda

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

Nápověda
 • Zodpovídá se vedení školy za veškerou odvedenou práci.
 • Mapuje závažnost a četnost výskytu rizikových jevů v předškolním vzdělávání a nutnost na ně reagovat z důvodu utváření a podpory bezpečného školního prostředí.
 • Věnuje se tvorbě projektů, programu a akcí směřujících k principům např. komunitní školy.
 • Účastní se pravidelných schůzek/porad s vedením školy.
 • Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje všech aktérů, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky vlastní poradenské pomoci.
 • Dodržuje spisový a skartační řád školy.
 • Dodržuje Etický kodex pedagogického pracovníka / Etický kodex pedagogického pracovníka mateřské školy / jiný etický kodex…(doplňte).
 • Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje klientů, aby neohrozil soukromí a důstojnost klientů. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti, viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
Nápověda
 • Věnuje se diagnostice a transformaci klimatu školy a klimatu jednotlivých tříd.
 • Na základě aktuálního stavu klimatu třídy nebo školy může stanovit plán práce s klimatem.
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence a poskytuje pomoc a podporu pedagogům při prevenci, při řešení rizikového chování dětí, dopadů obtížné rodinné situace na děti a komunikaci s rodiči, PPP, OSPOD, Policií ČR.
 • Realizuje vzdělávací a rozvojové pro gramy pro učitele.
 • Poskytuje pedagogům informace týkající se zázemí dětí a problémů, což jim následně pomůže zvolit vhodný přístup k dítěti. Dbá přitom na mlčenlivost a diskrétnost ohledně sdělování citlivých a osobních údajů.
 • Posiluje znalosti, dovednosti a sebejistotu pedagogů při předcházení výskytu rizikových jevů (např. syndrom vyhoření, neefektivní komunikace s dětmi aj.), při rozvoji těchto jevů, a v postupu k jejich zdárnému řešení.
 • Umožňuje pedagogům účast ve svépomocné skupině, sdílení, vzájemnou podporu a čerpání zkušeností jiných odborníků z dalších škol nebo školských zařízení.
 • Umožňuje pedagogům realizaci efektivních preventivních programů s pomocí jeho metodického vedení.
 • Podílí se na tvorbě IVP a PLPP a jejich vyhodnocování.
 • Navrhuje a spolurealizuje podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu dítěte při jeho vzdělávání a sociálním rozvoji.
 • Distribuuje vzdělávací materiály v oblasti sociálního poradenství.
 • V konzultačních hodinách poskytuje pedagogům individuální konzultace. Ty probíhají v chráněném prostředí (k tomu určená konzultační místnost).
 • Informuje pedagogické pracovníky o možnostech preventivního působení na rodiče žáků a tím zvyšuje celkovou efektivitu preventivního působení.
Nápověda
 • Vyhledává děti ze sociálně znevýhodňujícího, zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí za pomoci depistážních nástrojů.
 • Poskytuje individuální pomoc a podporu dětem, které se nacházejí v tíživé situaci (např. nepříznivá situace v rodině, problémy se začleněním do kolektivu).
 • Plánuje, organizuje a realizuje volnočasové aktivity a projekty s cílem zlepšování sociálních vztahů mezi dětmi, klimatu školy a třídy a prevence (patří sem mj. také realizace adaptačních kurzů, škol v přírodě aj.).
 • V případě potřeby realizuje krizovou intervenci přímo ve školním prostředí.
 • Pomáhá dětem, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci jim při vzdělávání v mateřských školách.
 • Věnuje se zejména dětem s výchovnými obtížemi, se sociálním znevýhodněním a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Realizuje konkrétní aktivity zaměřené na multikulturní výchovu a sociální rozvoj (simulační hry, projektové dny apod.).
 • Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a dětem z odlišných sociálních a kulturních podmínek i jejich rodinám v sociálně právních oblastech.
 • Dohlíží na řádné omlouvání předškolních dětí (povinné předškolní vzdělávání), řeší neomluvené hodiny.
 • Podporuje děti při sebeobsluze.
 • Podílí se na adaptaci nově příchozích dětí.
 • Dlouhodobě spolupracuje s rodinou dítěte při nápravě nepříznivé situace s cílem zlepšení výchovně vzdělávacích podmínek dítěte.
Nápověda
 • Provádí rozhovory s rodiči těch dětí, které vyžadují podporu v obtížných situacích (výchovné problémy, problémové rodinné zázemí aj.).
 • Uskutečňuje rozhovory s rodiči v rámci terénní práce v místě bydliště dítěte nebo ve škole.
 • Pravidelně, jednorázově nebo podle potřeby navštěvuje rodiny dětí.
 • Pomáhá odstraňovat nedostatky komunikace mezi rodinou a školou a nastavit optimální informovanost.
 • Působí jako prostředník mezi mateřskou školou a rodinou.
 • V konzultačních hodinách poskytuje rodičům individuální konzultace ve škole. Ty probíhají v chráněném prostředí (k tomu určená konzultační místnost).
 • Činnosti směřuje k nabídce řešení konfliktních situací a k poradenské činnosti.
 • Zabývá se rodinnou situací dítěte, spolupracuje s dalšími subjekty (oblast sociální práce).
 • Poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro přípravu dětí do školky (zprostředkování poradenství pro ranou péči, poradenství pro rodinu, poradenství sociálního pracovníka, sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi).
 • Organizuje a realizuje, ve spolupráci se školním metodikem prevence, besedy a setkání s rodiči. Náplní besed je problematika primární prevence (vybraná témata).
Nápověda
 • Zabývá se rodinnou situací dítěte, spolupracuje s dalšími subjekty (oblast sociální práce).
 • V případě naléhavých situací (např. útěk žáka z domova) spolupracuje s OSPOD, Policií ČR aj.
 • Spolupracuje s OSPOD (příp. s Policií ČR) zejm. v případě žáka ze zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí, v případě neomluvené absence žáka, záškoláctví a rizikového chování žáka.
 • Spolupracuje zejména s oblastním metodikem prevence, a to při koordinaci preventivních činností ve škole.
 • Spolupracuje se zástupci SVP při nastavení podmínek pro optimální rozvoj žáků, kteří jsou v péči SVP.
 • Spolupracuje s terénními sociálními pracovníky ve spádové oblasti školy (spolupráce je zaměřena na výskyt sociálně patologických jevů potenciálně ohrožujících žáky, na rodiny žáků v sociálně vyloučených lokalitách).
 • Spolupracuje s nízkoprahovými zařízeními (komunikace je zaměřena na prevenci rizikového chování).
 • Spolupracuje s neziskovými organizacemi zabývajícími se primární prevencí, stacionáři, ambulantními zařízeními pro mladistvé, dětskými terapeuty, psychology a psychiatry apod.
 • Koordinuje spolupráci s jinými institucemi.
Nápověda
 • Spoluvytváří Školní poradenské pracoviště, spolupracuje se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky a školními asistenty.
 • Účastní se zasedání ŠPP, poskytuje informace členům ŠPP.
 • Podílí se na kariérovém poradenství, spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, asistenty, žáky, rodiči, úřady práce a organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím.
 • Podílí se na návrzích a realizaci konkrétních podpůrných a výchovných opatření u jednotlivých žáků.
Nápověda
 • Setkává se s představiteli místních spolků, organizací a veřejných institucí a podílí se na plánování a realizaci projektů, které umožní propojení nabídky školy se vzdělávacími, kulturními a sociálními potřebami lidí v dané lokalitě.
Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.