Náplň práce školního asistenta v mateřské škole

Máte ve vaší mateřské škole pracovní pozici školního asistenta? Využijte náš vzorový dokument, který popisuje jeho náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit.

Ilustrační foto/FOTO: Unsplash

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Nápověda

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Nápověda

Doplňte název pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává.

Nápověda

V katalogu prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě není pracovní pozice školního asistenta v mateřské škole uvedena. Toto pole proto, prosím, nevyplňujte.  

Nápověda

Doplňte platovou třídu / stupeň zaměstnance.

Nápověda

Doplňte velikost úvazku.

Nápověda

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

Nápověda
 • Je odpovědný vedení školy za veškerou odvedenou práci.
 • Poukazuje na závažnost a četnost výskytu rizikových jevů ve vzdělávání.
 • Účastní se pravidelných schůzek/porad s vedením školy / s… (doplňte).
 • Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje a informace o zdravotním stavu dětí.
 • Dodržuje spisový a skartační řád školy.
 • Dodržuje etický kodex pedagogického pracovníka / etický kodex pedagogického pracovníka mateřské školy / jiný etický kodex…(doplňte).
 • Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje dětí, aby neohrozil jejich soukromí a důstojnost. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti, viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
 • Vede přehled svojí pracovní činnosti, měsíčně vyplňuje tzv. report činnosti školního asistenta, předává … (doplňte komu).
 • Zlepšuje a rozšiřuje svou odbornou kvalifikaci. Účastní se odborných seminářů, školení a výcviků podle dohody s vedením školy.
Nápověda
 • Jeho vzdělávací a výchovná činnost se realizuje podle stanovených postupů a pokynů učitele. 
 • Pomáhá učiteli při přípravě učebních a speciálně pedagogických pomůcek, didaktických technik a zajištění materiálů na výuku (pracovních listů).
 • Provádí dohled nad dětmi ve škole, v rámci kulturních, sportovních a jiných aktivit. 
 • Pomáhá v zajišťování výjezdů školy (výlety, školy v přírodě apod.).
 • Poskytuje organizační podporu pedagogům při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Poskytuje podporu pedagogům při administrativní a organizační činnosti podle potřeby.
 • Sděluje učiteli, pokud si všimne rizikového nebo neobvyklého chování u dětí.
 • Podílí se na organizaci při zajišťování školního stravování pro děti (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.).
Nápověda
 • Podílí se na upevňování společenského chování dětí, na jejich hygienických a pracovních návycích.
 • Komunikuje s dětmi, naslouchá jim např. při neobvyklých stavech.
 • Sleduje děti z hlediska projevů forem rizikového chování.
 • V případě dlouhodobě nemocného dítěte plnícího povinnou předškolní docházku se podílí na přípravě materiálů pro domácí výuku.
 • Podílí se na řešení krizových situací ve školním prostředí.
 • Motivuje děti k učení tím, že jim poskytuje formativní zpětnou vazbu k jejich aktivitě (oceňuje například snahu při přípravě do školy, ochotu překonávat překážky, ochotu spolupracovat, dokončení celého úkolu nebo jeho části, popíše, v čem dítě pokročilo oproti vypracování minulého úkolu apod.). Určený pedagog mu poskytuje průběžnou zpětnou vazbu k této činnosti.
 • Podporuje vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem (zejména dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, dětí s odlišným mateřským jazykem, vyrůstajících v náhradní rodinné péči, z rodin, které nemohou poskytnout dostatečnou podporu ve vzdělávání).
 • Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo při akcích školy, pomoci při oblékání.
 • Podporuje děti při manipulaci s pomůckami, v soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání.
 • Podporu dětem poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka.
 • Podporuje děti při adaptaci na školní prostředí (například po dohodě s pedagogem seznámí dítě s prostředím MŠ, s jednotlivými pomůckami, denním režimem, základními pravidly apod.).
Nápověda
 • Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině dítěte (v domácím prostředí), a to formou spolupráce s rodiči. Tyto činnosti provádí pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte.
 • Podporuje komunikaci a spolupráci rodiny a školy, a to například prostřednictvím seznámení se s rodinným prostředím dětí, zajištění pravidelného přenosu informací mezi školou a rodinou a podpory pravidelné docházky dětí do školy.
 • Dopomáhá rodičům anebo zákonným zástupcům při seznámení se systémem pravidelné školní docházky, pravidly a systémem omlouvání dítěte ve škole.
 • Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí. Jakékoliv nepedagogické činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte.
Nápověda
 • Vykonává organizační činnosti při zajištění školního stravování dětí (komunikace se školní jídelnou a rodiči apod.).
 • V případě naléhavých situací spolupracuje s OSPOD, Policií ČR aj.
 • Spolupracuje s OSPOD (příp. s Policií ČR), zejména v případě dítěte ze zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí, v případě neomluvené absence dítěte plnícího povinnou předškolní docházku a rizikového chování dítěte.
 • Spolupracuje s terénními sociálními pracovníky ve spádové oblasti školy (spolupráce je zaměřena na výskyt sociálně patologických jevů potenciálně ohrožujících děti, na rodiny dětí v sociálně vyloučených lokalitách).
 • Poskytuje pomoc při rozvoji mimoškolních aktivit a volnočasových aktivit – podílí se na spolupráci se středisky volného času, volnočasovými, předškolními a nízkoprahovými kluby apod.
Nápověda
 • Spolupracuje se členy školního poradenského pracoviště.
 • Řídí se pokyny členů školního poradenského pracoviště.
Nápověda
 • Podporuje komunikaci mezi komunitou rodičů dětí mateřské školy a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí (např. pravidelné návštěvy v rodině, informování rodičů o systému omlouvání nepřítomnosti dítěte, o školním řádu školy apod.). 
Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.

Zdroje

ASOCIACE VZDĚLAVATELŮ V SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE. (2020). Náplň práce sociálního pedagoga v základní škole.

BŘEZINA, M. (2019). Sociologicko-právní aspekty vztahu psychologa a pacienta [online]. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity obor Právo Katedra právní teorie. Vedoucí práce JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/b35u7/Plny_text_prace.pdf

ČMPS. (2017). Etický kodex psychologické profese [online]. Dostupné z: https://cmpsy.cz/files/EK/Eticky-kodex-psychologicke-profese-12-2017.pdf

MORAVEC, Š., KABELOVÁ, K., HŮLE, D., ŠŤASTNÁ, A. (2015). Zavedení pozice sociálního pedagoga do škol (Studie proveditelnosti). Plzeň: Společnost Tady a teď, o.p.s., Demografické informační centrum, o.s.

Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.