Náplň práce školního asistenta na základní a střední škole

Máte ve škole pracovní pozici školního asistenta? Využijte náš vzorový dokument, který popisuje jeho náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit.

Ilustrační foto/FOTO: Pixabay

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Nápověda

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Nápověda

Doplňte název pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává.

Nápověda

V katalogu prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě není pracovní pozice školního asistenta na základní a střední škole uvedena. Toto pole proto, prosím, nevyplňujte.  

Nápověda

Doplňte platovou třídu / stupeň zaměstnance.

Nápověda

Doplňte velikost úvazku.

Nápověda

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

Nápověda
 • Je odpovědný vedení školy za veškerou odvedenou práci.
 • Poukazuje na závažnost a četnost výskytu rizikových jevů ve vzdělávání.
 • Účastní se pravidelných schůzek/porad s vedením školy / s… (doplňte).
 • Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje a informace o zdravotním stavu žáků.
 • Dodržuje spisový a skartační řád školy.
 • Dodržuje etický kodex pedagogického pracovníka / etický kodex pedagogického pracovníka základní / střední školy / jiný etický kodex… (doplňte).
 • Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje žáků, aby neohrozil jejich soukromí a důstojnost. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti, viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
 • Vede přehled svojí pracovní činnosti, měsíčně vyplňuje tzv. report činnosti školního asistenta, předává … (doplňte komu).
 • Zlepšuje a rozšiřuje svou odbornou kvalifikaci. Účastní se odborných seminářů, školení a výcviků podle dohody s vedením školy.  
Nápověda
 • Jeho vzdělávací a výchovná činnost se realizuje podle stanovených postupů a pokynů učitele. 
 • Pomáhá učiteli při přípravě učebních a speciálně pedagogických pomůcek, didaktických technik a zajištění materiálů na výuku (pracovních listů).
 • Provádí dohled nad žáky ve škole, v rámci kulturních, sportovních a jiných aktivit, přesunu žáků ze školy do jídelny, do tělocvičny a do dalších prostor. 
 • Pomáhá při přípravě na doučování, tiskne a dohledává potřebný materiál.
 • Pomáhá v zajišťování výjezdů školy (školy v přírodě apod.) a dalších akcí mimo školu.
 • Poskytuje organizační podporu pedagogům při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Poskytuje podporu pedagogům při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování podle potřeby.
 • Sděluje pedagogovi, pokud si všimne rizikového nebo neobvyklého chování u žáků.   
Nápověda
 • Podílí se na upevňování společenského chování žáků, na jejich hygienických a pracovních návycích.
 • Komunikuje se žáky, naslouchá jim např. při neobvyklých stavech.
 • Sleduje žáky z hlediska projevů forem rizikového chování.
 • V případě dlouhodobě nemocného žáka se podílí na přípravě materiálů pro domácí výuku.
 • Podílí se na řešení krizových situací ve školním prostředí.
 • Motivuje žáky k učení tím, že jim poskytuje formativní zpětnou vazbu k jejich aktivitě (oceňuje například snahu při přípravě do školy, ochotu překonávat překážky, ochotu spolupracovat, dokončení celého úkolu nebo jeho části, popíše, v čem žák pokročil oproti vypracování minulého úkolu apod.). Určený pedagog mu poskytuje průběžnou zpětnou vazbu k této činnosti.
 • Zajišťuje všestrannou podporu žákům při přípravě na školní práci.
 • Všestranně podporuje vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem (zejména žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, žáků s odlišným mateřským jazykem, vyrůstajících v náhradní rodinné péči, z rodin, které nemohou poskytnout dostatečnou podporu ve vzdělávání).
 • Podporuje žáky při manipulaci s pomůckami a při soběstačnosti. Podporu žákům poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka.
 • Podporuje přípravu žáka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci.
 • Podporuje rozvoj nadání u žáků v aktivitách nad rámec školní výuky.
 • Podporuje žáky při adaptaci na školní prostředí.
Nápověda
 • Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivuje k učení, poskytuje formativní zpětnou vazbu, podporu při přípravě na školní práci. Tyto činnosti provádí pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka.
 • Podporuje komunikaci a spolupráci rodiny a školy, a to například prostřednictvím seznámení se s rodinným prostředím žáků, zajištění pravidelného přenosu informací mezi školou a rodinou a podpory pravidelné docházky žáků do školy.
 • Dopomáhá rodičům anebo zákonným zástupcům při seznámení se systémem pravidelné školní docházky, pravidly a systémem omlouvání žáka ve škole.
 • Zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat.
 • Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka.
Nápověda
 • Poskytuje organizační činnosti při zajištění školního stravování pro žáky (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.).
 • V případě naléhavých situací spolupracuje s OSPOD, Policií ČR aj.
 • Spolupracuje s OSPOD (příp. s Policií ČR), zejména v případě žáků ze zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí, v případě neomluvené absence žáků a rizikového chování žáků.
 • Spolupracuje s terénními sociálními pracovníky ve spádové oblasti školy (spolupráce je zaměřena na výskyt sociálně patologických jevů potenciálně ohrožujících žáky, na rodiny žáků v sociálně vyloučených lokalitách).
 • Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit – podílí se na spolupráci se středisky volného času, volnočasovými, předškolními a nízkoprahovými kluby apod.
Nápověda
 • Spolupracuje se členy školního poradenského pracoviště.
 • Řídí se pokyny členů školního poradenského pracoviště.
Nápověda
 • Podporuje komunikaci mezi komunitou rodičů žáků školy a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky žáků (např. pravidelné návštěvy v rodině, informování rodičů o systému omlouvání nepřítomnosti žáka, o školním řádu školy apod.).  
Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.

Zdroje

ASOCIACE VZDĚLAVATELŮ V SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE. (2020). Náplň práce sociálního pedagoga v základní škole.

BŘEZINA, M. (2019). Sociologicko-právní aspekty vztahu psychologa a pacienta [online]. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity obor Právo Katedra právní teorie. Vedoucí práce JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/b35u7/Plny_text_prace.pdf

ČMPS. (2017). Etický kodex psychologické profese [online]. Dostupné z: https://cmpsy.cz/files/EK/Eticky-kodex-psychologicke-profese-12-2017.pdf

MORAVEC, Š., KABELOVÁ, K., HŮLE, D., ŠŤASTNÁ, A. (2015). Zavedení pozice sociálního pedagoga do škol (Studie proveditelnosti). Plzeň: Společnost Tady a teď, o.p.s., Demografické informační centrum, o.s.

Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.