Náplň práce chůvy v mateřské škole

Máte ve vaší mateřské škole pracovní pozici chůvy? Využijte náš vzorový dokument, který popisuje její náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Nápověda

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Nápověda

Doplňte název pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává.

Nápověda

Doplňte katalogové číslo a konkrétní činnost z katalogu prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Nápověda

Doplňte platovou třídu/stupeň zaměstnance.

Nápověda

Doplňte velikost úvazku.

Nápověda

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

Nápověda
 • Je odpovědná vedení školy za veškerou odvedenou práci.
 • Účastní se pravidelných schůzek / porad s vedením školy / s… (doplňte).
 • Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje a informace o zdravotním stavu dětí a všech zúčastněných.
 • Dodržuje spisový a skartační řád školy.
 • Dodržuje etický kodex pedagogického pracovníka / etický kodex pedagogického pracovníka mateřské školy / jiný etický kodex…(doplňte).
 • Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje dětí, aby neohrozila jejich soukromí a důstojnost. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
 • Vede přehled svojí pracovní činnosti, měsíčně vyplňuje tzv. report činnosti chůvy, předat … (doplňte komu).


Nápověda
 • Vzdělávací a výchovná činnost chůvy se realizuje podle stanovených postupů a pokynů učitele MŠ. 
 • Poskytuje podporu učitelům MŠ, kteří integrují do dětského kolektivu děti mladší tří let.
 • Pomáhá učiteli MŠ při přípravě učebních a speciálně pedagogických pomůcek, didaktické techniky a zajištění materiálů na výuku (pracovních listů).
 • Provádí dohled nad dětmi ve škole v rámci kulturních, sportovních a jiných aktivit. 
 • Pomáhá v zajišťování výjezdů školy (výlety, školy v přírodě apod.).
 • Poskytuje organizační podporu pedagogům při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Poskytuje podporu pedagogům při administrativní a organizační činnosti podle potřeby.Nápověda
 • Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání.
 • Podporu dětem poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka.
 • Podílí se na upevňování společenského chování dětí, na jejich hygienických a pracovních návycích.
 • Komunikuje s dětmi, naslouchá jim např. při neobvyklých stavech.
 • Podporuje komunikaci mezi dětmi a pedagogickými pracovníky.
 • Sleduje děti z hlediska projevů forem rizikového chování.
 • V případě dlouhodobě nemocného dítěte plnícího povinnou předškolní docházku se podílí na přípravě materiálů pro domácí výuku.
 • Podílí se na řešení krizových situací ve školním prostředí.
 • Motivuje děti k učení, poskytuje jim zpětnou vazbu.
 • Podporuje vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem (zejména dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti s odlišným mateřským jazykem, vyrůstající v náhradní rodinné péči, z rodin, které nemohou poskytnout dostatečnou podporu ve vzdělávání).
 • Pomáhá dětem v nácviku jednoduchých činností při příchodu a odchodu, pomáhá s oblékáním.
 • Poskytuje podporu nejen při pobytu ve škole, ale také při akcích mimo školu.
 • Podporuje děti při manipulaci s pomůckami, v soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání.
 • Podporuje děti při adaptaci na školní prostředí.
 • Používá výtvarné techniky pro rozvoj dětí.
 • Provádí přebalování, mytí, oblékání dětí.
 • Čte pohádky, říkánky, podílí se na zdokonalování řeči dětí, podílí se na řešení problémů s řečí.
 • Dodržuje zásady prevence úrazů a bezpečnosti dětí.
 • Podílí se na rozvíjení pozornosti a paměti dětí.
 • Soustavně výchovně působí na děti formou hry v místnosti i v přírodě, používá hračky k rozvoji dětí.
 • Pomáhá s péčí o dvouleté děti – v oblasti sebeobsluhy, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb.
 • Pomáhá při stravování dětí, krmí děti, podílí se na přípravě pokrmu.
 • Podílí se na zachování denního režimu dětí.
 • Podporuje fyzické a duševní zdraví dětí.
 • Podílí se na rozvoji psychomotorického vývoje dětí.
 • Rozvíjí u dětí návyky zdravého životního stylu.


Nápověda
 • Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině, a to formou spolupráce s rodiči. Tyto činnosti provádí chůva pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte.
 • Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí do mateřské školy, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou.
 • Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí chůva pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte.


Nápověda
 • Vykonává organizační činnosti při zajištění školního stravování dětí (komunikace se školní jídelnou a rodiči apod.).
 • Spolupracuje s OSPOD (příp. s Policií ČR), zejména v případě dítěte ze zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí, v případě neomluvené absence dítěte plnícího povinnou předškolní docházku a rizikového chování dítěte.
 • Spolupracuje s terénními sociálními pracovníky ve spádové oblasti školy (spolupráce je zaměřena na výskyt sociálně patologických jevů potenciálně ohrožujících děti, na rodiny dětí v sociálně vyloučených lokalitách).  
Nápověda

Pro společně zřízenou ZŠ a MŠ se školním poradenským pracovištěm:

 • Spolupracuje se členy školního poradenského pracoviště.
 • Řídí se pokyny členů školního poradenského pracoviště.


Pro samostatně zřízenou MŠ bez školního poradenského pracoviště:

 • Spolupracuje s poradenskými pracovníky školy.
 • Řídí se pokyny poradenských pracovníků školy.


Nápověda
 • Zprostředkovává komunikaci s komunitou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí do MŠ.
Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.

Zdroje

ASOCIACE VZDĚLAVATELŮ V SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE. (2020). Náplň práce sociálního pedagoga v základní škole.

BŘEZINA, M. (2019). Sociologicko-právní aspekty vztahu psychologa a pacienta [online]. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity obor Právo Katedra právní teorie. Vedoucí práce JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/b35u7/Plny_text_prace.pdf

ČMPS. (2017). Etický kodex psychologické profese [online]. Dostupné z: https://cmpsy.cz/files/EK/Eticky-kodex-psychologicke-profese-12-2017.pdf

MORAVEC, Š., KABELOVÁ, K., HŮLE, D., ŠŤASTNÁ, A. (2015). Zavedení pozice sociálního pedagoga do škol (Studie proveditelnosti). Plzeň: Společnost Tady a teď, o.p.s., Demografické informační centrum, o.s.

Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.