Individuální vzdělávací plán pro nadané dítě

Individuální plán pro nadané žáky s důrazem na oblast matematiky může vypadat třeba takhle. Matematické nadání je potřeba rozvíjet, a proto si zaslouží svůj vlastní IVP. Máme ho pro vás.

Nápověda

Pedagogicko-psychologická poradna 

Nápověda

Pedagogicko-psychologická poradna 

Nápověda

Žák nadaný v mnoha oblastech, s mimořádným nadáním v matematice

Nápověda

obohacovat učivo nad rámec ŠVP nebo předkládat ŠVP v náročnějších variantách, akcelerovat učivo matematiky 

Nápověda

Matematika

Nápověda
 • využívat metody problémového vyučování (tvořivé a problémové úlohy), které vyžadují hledání nových cest a řešení, komplexnější slovní úlohy v matematice s více operacemi, rébusy
 • méně drilu, tam kde se prokáže zautomatizování daného učiva
 • využívat metody projektového vyučování (krátkodobé a dlouhodobé, samostatně, nebo ve skupinách)
 • využívat metody diferencované výuky
 • rozvíjet dovednost samostatné práce s informacemi (vyhledávání z různých zdrojů, zpracování textů, referáty, prezentace, kreativní psaní)
 • využívat metody kritického myšlení napříč všemi předměty
 • rozvíjet schopnosti argumentace a prezentace
 • využívat možnosti gradace úloh
 • využívat možnosti průřezových témat
Nápověda
 • obohacovat učivo nad rámec ŠVP všude tam, kde žák projeví zájem
 • překládat učivo v náročnějších variantách a akcelerovat jej zejména v matematice
 • pracovat s chybou jako s nedílnou součástí procesu učení
Nápověda

Reálné výstupy by měly odpovídat očekáváným výstupům ŠVP pro 3. ročník.

Nápověda
 • využívat kooperativní učení, volit skupiny s podobně laděnými žáky
 • zařazovat samostatnou práci, tam kde je dostatečná automatizace znalostí a dovedností
 • v hodinách čtení a prvouky využívat alternativní texty, podpořit v samostatných projektech na dané téma
 • podporovat žáka na mimoškolních aktivitách a soutěžích 
Nápověda

napříč jednotlivými předměty zadávat úkoly na úrovni vyšších stupńů Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů, eliminovat mechanické činnosti v případě zautomatizování učiva 

Nápověda
 • písemné, ústní
 • hodnocení stupnicí 
Nápověda
 • uplatňovat prvky formativního hodnocení, vést žáka k pozitivnímu sebehodnocení
 • žák bude hodnocen stupněm prospěchu v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
Nápověda
 • matematika pro bystré a nadané žáky (Budinová I. a kol.); Hlavolamikon (Pelánek, R.); Zábavná matematika (Bomerová, E.)
 • deskové hry: Smart Games (Mindok), Rušná hodinka (Nob Yoshinagakara), Qwirkle, Hlavolam Tantrix 
Nápověda

Nejsou.

Nápověda

 pravidelné schůzky pedagoga s rodiči 

Nápověda

Plnění úkolů, pravidelná příprava na školu 

Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.