Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka s ADHD

Nevíte si rady se sestavením individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s ADHD? Udělejte si představu s naším vzorem, vyplnili jsme ho za vás pro žáka druhé třídy základní školy. (Ilustrační foto. | FOTO: Unsplash)

Nápověda k vyplňování formuláře

  • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
  • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
  • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
  • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Tobiáš

Nápověda

Nápověda

2.

Nápověda

PPP

Nápověda

Tobiáš je žák s dg. porucha aktivity a pozornosti (ADHD). Jedná se o šikovného chlapce, jehož aktuální úroveň čtení spadá do úrovně podprůměru (susp. dyslexie). V diktátu se vyskytují specifické chyby (délky, měkčení). Chybovost má zřejmě podklad v celkové nezralosti exekutivních funkcí a v oslabené pozornosti. Je energický, aktivní, často úkoly nedokončí. Je motivovaný se učit, často se sám hlásí, dobře reaguje na slovní pochvalu.

Nápověda

Žák čte na konci školního roku text plynule nahlas, s porozuměním, bez slabikování.

Žák má na konci školního roku minimální chyby v diktátech – délky, měkčení.

Žák na konci školního roku samostatně pracuje na zadaném úkolu a dokončuje ho.

Nápověda

Všechny předměty

Nápověda

Zařazovat krátké a časté relaxační přestávky podle potřeby.

Strukturovat činnost – je vhodné mít plán aktivit a plnit ho.

Poskytovat více času na vypracování písemných prací, pokud možno se vyhýbat práci pod časovým tlakem.

Využívat co nejvíce vizuálních pomůcek – zraková opora.

Poskytovat více času na osvojení pravopisných pravidel.

Zařadit aktivity na rozvoj pozornosti.

Umožnit pohybové uvolnění během výuky.

Nápověda

V českém jazyce se více zaměřit na osvojení a procvičování pravopisných pravidel.

Procvičovat hlasité čtení a čtení s porozuměním.

Nápověda

Očekávané výstupy nebudou upravovány.

Nápověda

V rámci předmětu speciálně pedagogické péče nácvik správné techniky čtení, čtení s porozuměním, nácvik kontroly zapsaného.

Využití logopedického bzučáku pro rozeznávání krátkých a dlouhých samohlásek.

Speciálně pedagogická péče – 1 hodina týdně každé úterý u Mgr. Novákové.

Střídání odpočinkové činnosti s aktivní.

Nápověda

Nevystavovat hlasitému čtení před třídou, popřípadě jen po předchozí domluvě se žákem.

Při opakovaném selhání v písemných pracích ústně ověřovat znalosti.

Úkoly strukturovat do menších celků, po splnění úkolu zařadit motivační přestávku.

Kontrolovat porozumění zadání (v písemných pracích, slovních úlohách), případně doplnit ústním komentářem.

Nápověda

Znalosti ověřovat po předchozí domluvě na termínu zkoušení se žákem.

Upřednostňovat ústní ověřování vědomostí.

Diktáty psát po předchozí domácí přípravě.

V ČJ častěji využívat doplňovací cvičení.

Nápověda

V písemném projevu nehodnotit specifickou chybovost.

Hodnotit klasifikační stupnicí.

Využívat motivační způsoby hodnocení (nálepky, pochvaly, ocenění, razítka).

Nápověda

Logopedický bzučák.

Čtecí záložka nebo okénko.

Relaxační pomůcky.

Nápověda

Nejsou.

Nápověda

Školní speciální pedagog – zajišťuje speciální pedagogickou péči v rozsahu 1 hodiny týdně.

Nápověda

Pravidelná spolupráce a vzájemná informovanost o pokroku žáka s rodiči.

Nápověda

Žák respektuje stanovená pravidla ve třídě a při plnění jednotlivých úkolů.

Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.