Individuální vzdělávací plán – ADHD a autismus

Jak správně a objektivně sepsat individuální vzdělávací plán (IVP)? Vzor od našich odborníků vám napoví, jak by mohl vypadat IVP pro žáka s ADHD trpícího poruchami autistického spektra. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 

Nápověda

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum

Klinický psycholog

Nápověda

Chlapec se symptomy ADHD poukazující na poruchu autistického spektra (atypický autismus). Narušená emoční kontrola, pracovní paměť, schopnost plánování a organizace. Při neúspěchu nebo frustraci žák reaguje přecitlivěle, časté je vzdorovité chování. Pozitivně reaguje na slíbenou odměnu. Motivace a vytrvalost k plnění úkolů jsou oslabené, záleží na aktuální náladě žáka. Pozornost je nestabilní. Žák je citlivý na hluk a různé zvuky. V sociálních situacích se někdy ke spolužákům chová nepřiměřeně, neodhadne následky svého jednání, může dojít k ublížení. 

Nápověda
 • trénink sebeobsluhy
 • motivace k vhodnému sociálnímu chování
 • navazování optimálních sociálních vztahů s vrstevníky
 • motivace a vytrvalost při zadané práci
 • trénink pracovní paměti 
Nápověda

Český jazyk, Matematika, Prvouka, Anglický jazyk. V ostatních předmětech je k IVP přihlíženo dle aktuální situace. 

Nápověda
 • používat principy strukturovaného učení – individualizace, strukturalizace, vizualizace, motivace – dodržovat časovou předvídatelnost a zásadu co, kde, kdy a jak má žák dělat
 • používat názorné pomůcky ve výuce (číselná osa, tabulka psacího písma, tabulka čísel)
 • úkoly rozfázovat na jednotlivé části za použití názornosti a demonstrace (viz výše)
 • zkracovat písemné práce ve škole i doma
 • podávat krátké a srozumitelné informace, dle potřeby je opakovat
 • okamžitě reagovat na nevhodné chování – zachovat klid, netrestat, ponechat čas na uklidnění, dát prostor k diskusi, stanovit jasná pravidla vhodného chování, sankce, odměny, způsoby motivace (za použití vizualizace) 
Nápověda

Nejsou potřeba.

Nápověda

Výstupy by měly odpovídat očekáváným výstupů ŠVP pro 3. ročník.

Nápověda
 • přítomnost a podpora asistenta pedagoga ve třídě
 • krátké přestávky v průběhu výuky, rychlé střídání činností
 • při hlučnějších aktivitách umožnit odchod na klidnější místo s asistentem pedagoga
Nápověda
 • stručné a srozumitelné zadávání úkolů, ověřování porozumění, případné opakování zadání
 • delší čas na jejich vypracování, zkrácení písemných prací
Nápověda
 • písemné, ústní
 • příprava žáka na blížící se písemné nebo ústní zkoušení předem 
Nápověda
 • názorné pomůcky – tabulka psacího písma, číselná osa, kartičky s pravidly správného chování, vizuální znázornění času
 • pomůcky pro relaxaci (relaxační vak, koberec)
 • učebnice, pracovní sešity 
Nápověda

úzká spolupráce ZŠ a rodiny – pravidelné konzultace s rodiči, sjednocení systému odměn, pravidel a motivace žáka

Nápověda

Asistent pedagoga – 40 hodin.

Asistent pedagoga se podílí na výchovně vzdělávací činnosti dle pokynů pedagoga, zajišťuje individuální přístup, pochopení zadaných instrukcí, usměrňuje pozornost a umožňuje relaxaci.

Nápověda

pravidelný kontakt pedagoga, asistenta pedagoga s matkou dítěte 

Nápověda

Plnění úkolů, dodržování pravidel slušného chování a třídních pravidel, pravidelná příprava na vyučování.

Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.