PODCAST 38: Školní docházka během hospitalizace v dětské psychiatrické nemocnici – díl 1.

Děti, které se léčí v psychiatrických zařízeních, čelí mnoha výzvám. Během hospitalizace je také důležité, aby nadále pokračovaly ve školní docházce. K tomu slouží například ZŠ při Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod. Hosté podcastu – Šárka Rákosníková, učitelka na této škole, a Miroslava Ficková, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina a také učitelka na zmíněné škole –, nám přiblíží, jak zde funguje výuka a jaké jsou klíčové faktory pro její úspěšný průběh.

Škola plná péče a podpory: Představení vzdělávacího prostředí v Havlíčkově Brodě

V Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod je k dispozici Základní škola, která poskytuje vzdělání pro žáky hospitalizované na dětském oddělení s vážnými duševními poruchami. Škola sídlí v pronajaté části pavilonu 12 a disponuje čtyřmi učebnami, sborovnou, ředitelnou, kabinetem a sociálním zařízením. Pro výuku může škola využívat také tělocvičnu a venkovní hřiště, které jsou součástí nemocničního majetku. Součástí školy je také školní klub.

Škola při Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod přijímá žáky všech ročníků základní školy, kteří jsou hospitalizovaní na dětském oddělení a pocházejí z různých částí České republiky. Žáci jsou rozděleni do čtyř tříd, ve kterých probíhá výuka více ročníků současně. V jedné třídě bývá obvykle deset žáků (s minimem šesti a maximem čtrnácti žáků). V třídách se často setkáváme s žáky z různých ročníků jak prvního, tak druhého stupně. Maximální kapacita školy je třicet čtyři žáků. Škola při zdravotnických zařízeních nebo psychiatrické nemocnici poskytuje individuální konzultace v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů i středoškolským žákům umístěným v takovém zařízení. V poslední době škola zaznamenala především nárůst žáků druhého stupně, což může souviset se zaměřením psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě mj. na poruchy příjmu potravy.

Pro zařazení žáka do školy je nezbytný souhlas jeho zákonného zástupce a doporučení ošetřujícího lékaře. Rozsah a organizace vzdělávání a výchovy žáka jsou určeny ředitelem školy v souladu s dohodou s ošetřujícím lékařem. Hlavním cílem je zajistit povinnou školní docházku, což znamená udržet kontinuitu vzdělávání s žákem základní školy, aby se po návratu do svého prostředí nemusel stresovat z nedostatečného pokrytí učiva. Dalším významným úkolem je pomoci žákům překonat obtížné období odloučení od rodiny. Důležitým cílem je také spolupracovat s lékaři na léčbě, aby se žáci co nejdříve mohli vrátit domů ke svým rodinám a do svých původních škol.

Každá škola při zdravotnickém zařízení musí mít vypracovaný školní vzdělávací program, který je podobný běžným školám, ale je přizpůsoben léčebnému procesu. Školní vzdělávací program Základní školy Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod se nazývá Škola pro všechny", ale hlavně vychází z individuálních výukových programů pro jednotlivé žáky, které jsou založeny na školních vzdělávacích programech jejich původních škol. Vzdělávací program školy je také obohacen o vlastní projekty.Síla školy: Představení zkušeného pedagogického sboru v Havlíčkově Brodě

Na Základní škole při Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod pracuje celkem pět učitelů základní školy a jeden vychovatel školního klubu. Všichni pedagogové musí splňovat potřebnou kvalifikaci, což znamená absolvování magisterského oboru buď ve speciální pedagogice nebo v oboru učitelství pro první nebo druhý stupeň základní školy.

Práce v těchto třídách je náročná jak z hlediska přípravy, tak i psychicky. Pedagogové se potýkají nejen s neustálým střídáním žáků, ale také s výzvou vyučovat žáky různého věku a s různými diagnózami. Mezi žáky jsou například žáci, kteří jsou léčeni nebo mají potlačené symptomy, a tak pedagogové musí neustále reagovat, odhadovat potřeby a možnosti jednotlivých žáků. Učitelé jsou také vystaveni tlaku a zátěži z důvodu příchodu nových dětí. Průběžně musí řešit situaci ve třídě, aby předešli například sebepoškozování nebo agresivním výbuchům jednotlivých žáků vůči ostatním žákům nebo vychovatelům. S pomocí svého pedagogického taktu a dovedností se snaží zvládat tyto situace.

Učitelé jsou samozřejmě vázáni mlčenlivostí, pokud jde o konkrétní diagnózy žáků.Příprava na nový začátek: Co se odehrává před příchodem žáka do školy v Havlíčkově Brodě?

Před zařazením každého žáka do výuky dostávají pedagogové informace od ošetřujícího lékaře dítěte o jeho zdravotním stavu, zvláštnostech a chování. Lékař také poskytuje informace o prospěchu žáka ve škole, jeho vztahu k učitelům. Tyto informace mohou být předávány pedagogům buď písemně nebo ústně. Po obdržení těchto informací může být žák zařazen do výuky a probíhá dálková spolupráce s tímto léčebným zařízením, ve kterém se dítě léčilo před nástupem do psychiatrické nemocnice.

Pedagogové potřebují souhlas zákonného zástupce pro komunikaci s kmenovou školou. Tento souhlas je třeba získat třikrát: souhlas se zařazením žáka do školy, souhlas s předáním školní dokumentace z kmenové školy a nakonec souhlas se zasláním školní dokumentace zpět do kmenové školy po ukončení hospitalizace. Po získání těchto souhlasů žádají pedagogové kmenovou školu o informace a dokumentaci týkající se žáka. Sociální pracovnice posílá do kmenové školy dotazník ohledně žáka, ve kterém se zjišťují potřebné údaje, například podle jakého školního programu se žák vzdělává, zda má nějaké poruchy učení, zda má individuální vzdělávací plán, jak se chová ve škole, jaký je jeho vztah ke spolužákům, jaké jsou jeho zájmy, a samozřejmě je důležitá i jeho poslední klasifikace.

Pokud rodič souhlasí pouze se zařazením žáka do školy při psychiatrické nemocnici, pedagogové mohou pokračovat ve vzdělávání žáka ve škole, ale nemají povolení kontaktovat jeho kmenovou školu a posílat materiály pro klasifikaci žáka. Toto může představovat problém při hodnocení žáka, protože žák nemá dostatek známek. Je možné, že následkem toho není v prvním či druhém pololetí klasifikován.

V takovém případě je možností zvažovat individuální vzdělávací plán, zejména pokud je doba léčby žáka delší než dva měsíce. Tímto způsobem se může přizpůsobit vzdělávání žáka a zajistit adekvátní hodnocení a postup v jeho případě.

Individuální a podpůrná výuka: Jak se probírá látka na škole v Havlíčkově Brodě?

Po hospitalizaci žáka požaduje škola při psychiatrické nemocnici od jeho kmenové školy individuální výukový plán žáka, obvykle na období 23 měsíců. Průměrná délka hospitalizace je 2 měsíce, minimální trvání je 6 týdnů a delší pobyty mohou trvat i několik měsíců. Cílem je zajistit kontinuitu se vzdělávacím programem žáka na kmenové škole a minimalizovat zmeškání učiva.

Poté si třídní učitelé ve škole při psychiatrické nemocnici a kmenové škole spolu vyměňují informace, buď telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Třídní učitelé žáků z kmenových škol posílají různé materiály, jako prezentace nebo testy, které žáci vypracovávají a učitelé je pak naskenují a vracejí zpět do kmenových škol.

Spolupráce probíhá také formou online výuky ve spolupráci s kmenovou školou, zejména u předmětů, které nejsou ve škole při psychiatrické nemocnici vyučovány, například španělština nebo francouzština. Škola také zajišťuje online výuku ve kmenové škole prostřednictvím elektronické komunikace mezi třídním učitelem a žákem. I když žáci z důvodů léčby nemají přístup k internetu, škola jim toto umožňuje v odůvodněných individuálních případech.

Každý žák disponuje svým vlastním individuálním výukovým plánem, jak již bylo zmíněno. Učitelé však využívají také skupinovou nebo frontální výuku a v poslední době se osvědčila tzv. tandemová výuka, kdy se na přípravě, realizaci a hodnocení vyučovacích hodin podílí dva kvalifikovaní pedagogové. Vzhledem k tomu, že škola z důvodů legislativy ztratila možnost zaměstnávat asistenty pedagoga, učitelé nemohou spoléhat na jejich pomoc. Ve třídě proto spolupracují dva učitelé, kteří se tak mohou individuálně věnovat žákům, kteří to potřebují. Například jeden pedagog může poskytovat zvýšenou individuální péči pouze těm žákům, kteří vyžadují podporu a nejsou schopni samostatně pracovat.

Běžný školní den začíná každé ráno v 9 hodin, kdy pedagog, který má dozor, přebírá žáky od zdravotnického personálu. Žáci jsou následně rozděleni do tříd a výuka probíhá podle rozvrhu. Učitelé se také střídají podle rozvrhu. Po dvou hodinách si žáci odcházejí se zdravotníky na svačinu a poté se vrací zpět do školy. I v případě, že ve třídě jsou žáci z jednoho ročníku, každý žák má vlastní individuální učebnice a učivo, protože přicházejí z různých škol. Práce s žáky je tedy skutečně individualizovaná. Učitelé také usilují o rozvoj samostatnosti a aktivitu dětí.

Učivo pro žáky je redukováno, protože učitel nemá dostatek času, aby s každým žákem probral učivo do hloubky. Žáci také dostávají domácí úkoly, které provádějí odpoledne za dohledu zdravotnického personálu. Dětem je poskytnuto přibližně 30 minut odpoledne na vypracování domácích úkolů. Čas na domácí úkoly není příliš dlouhý, a proto se učitelé zaměřují především na český jazyk a matematiku, kde se probírá lineární učivo, aby byla zajištěna návaznost do dalších ročníků v těchto naukových předmětech. Všechna testování a písemné zkoušky jsou ohlášeny předem. Žáci přesně vědí, z jakého učiva budou zkoušeni, aby nebyli vystaveni stresu a mohli se dostatečně připravit.

Žáci používají své vlastní učebnice, které by měli mít s sebou. V případě potřeby je však ve škole dobře zásobený sklad učebnic, kde je možné doplnit materiály. Je také důležité, aby si žáci nosili vlastní školní pomůcky a pracovní sešity, aby učitelé mohli co nejdříve zajistit kontinuitu vzdělání.

Fotogalerie: Školní třídy v základní škole při Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod. Zdroj: NPI ČR.Posuzování pokroku: Jak se hodnotí prospěch žáka po ukončení docházky do školy při psychiatrické nemocnici?

Základní škola Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod nevystavuje vysvědčení, ale posílá podklady klasifikace kmenové škole. Hodnocení by mělo být pro kmenovou školu závazné a týkat se předmětů, které byly vyučovány na základní škole v psychiatrické nemocnici. Bohužel se však stává, že toto hodnocení není vždy respektováno. Je ale nežádoucí, aby žák byl po návratu do kmenové školy okamžitě přezkušován, například z učiva, které bylo průběžně vyučováno na základní škole v psychiatrické nemocnici. Kmenová škola by měla žákovi poskytnout čas na adaptaci a předem oznámit své požadavky.

Samozřejmě, jsou předměty, které se na základní škole v psychiatrické nemocnici nevyučují, a z těch je třeba žáky dříve nebo později přezkoušet v jejich kmenové škole. Je však vhodné jim nejprve dostatečně časově vyjít vstříc a umožnit jim doplnit toto učivo pomocí doučování a procvičování. Žáci totiž často projevují obavy nejen z návratu do svých kmenových škol a třídního kolektivu, ale také z toho, že nebudou zvládat samotné učivo a selžou u zkoušek.

Body, spolupráce a úsilí: Jak se hodnotí a spolupracuje se zdravotníky ve škole v Havlíčkově Brodě?

Výuka na škole v psychiatrické nemocnici je vždy výsledkem týmové práce. Proto je pedagogický sbor neustále ve spojení se zdravotnickým personálem. Ráno předává zdravotnický personál žáky pedagogům a poskytuje jim veškeré aktuální informace o žácích. Učitelé pak předávají personálu přípravy, domácí úkoly, které žáci pravidelně vypracovávají, a každodenní bodová hodnocení, která jsou vyžadována zdravotníky. Zdravotnický personál dohlíží na domácí přípravy a úkoly žáků odpoledne.

Pravidelně se konají porady každých 14 dní, na kterých se setkávají vyučující, primář dětského oddělení, psycholog, sociální pracovník a staniční sestra. Pedagogové předávají zdravotnickému personálu informace o chování a prospěchu žáků. Personál poskytuje pedagogům informace o tom, jak aktuální zdravotní stav žáků ovlivňuje výuku, o příchodu nových žáků, propuštění žáků a dalších záležitostech.

Důležitou úlohu při léčbě hraje tzv. bodový systém, který je implementován a průběžně vyhodnocován učiteli ve spolupráci se zdravotním personálem. Jedná se o systém, který byl navržen zdravotníky a pomocí kterého každodenně hodnotí učitelé chování žáků ve škole, jejich přístup k výuce, zapojení do aktivit a jejich obecnou aktivitu nebo pasivitu. Každý den je přiděleno bodové hodnocení žáků s rozsahem od -2 do +2.

Mínusové body jsou udělovány za závažné výchovné problémy a porušování pravidel, zatímco plusové body jsou přidělovány za aktivitu a pozitivní přístup. Nulové hodnocení znamená, že žák nebyl příliš aktivní, ale zároveň neprojevoval závažné problémy ve chování. Pokud žák získá -2 body, jedná se o vážné přestupky, které mohou vyžadovat zásah zdravotnického personálu a odvedení žáka ze školy na oddělení, kde se situace řeší. Těmito vážnými přestupky mohou být například hrubé odmítání, používání vulgárních výrazů, napadání spolužáků, ničení školního vybavení a podobně.

V takových případech učitelé písemně zaznamenávají událost. Se žákem potom spolupracuje psycholog a ošetřující lékař na oddělení, aby společně analyzovali příčiny a možnosti prevence podobných situací v budoucnosti.

Pokud žák sbírá pozitivní body v bodovém systému, je chválen v rámci komunit a během vizit za své chování a práci ve výuce. Tímto se přispívá k procesu uzdravování a posiluje se cesta k úspěšnému ukončení hospitalizace a propuštění žáka. Jedná se o motivující postup, který pomáhá podporovat uzdravování a zotavení žáků.

Cesta zpět do kmenové školy: Jak se přizpůsobit a vrátit do běžného života?

Návrat žáka do běžného života a kmenové školy může paradoxně přinést velký stres. Proto je důležité, aby mu byla poskytnuta maximální podpora, zejména ze strany rodičů a učitelů. Učitelé by měli žákovi nabídnout všechny možnosti, které by mu usnadnily přechod zpět: psychickou podporu, doučování a procvičování učiva.

Učitelé by také měli vysvětlit spolužákům, kde se dané dítě nacházelo, a aktivně bojovat proti stigmatizaci psychiatrických onemocnění. Klíčem k úspěchu je samozřejmě fungující komunikace s rodinou žáka. Důležité také je, aby třídní učitel měl souhlas rodičů k tomu, aby mohl hovořit se spolužáky dítěte.

Bohužel se stává, že rodiče nechtějí, aby spolužáci jejich dítěte věděli, že se léčí v psychiatrické nemocnici. Rodiče a žák se mohou obávat stigmatizace nebo výsměchu. Pedagogové na Základní škole Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod by rádi vyzvali všechny rodiče, aby se nebáli. Spolupráce mezi kmenovou školou a psychiatrickou nemocnicí je klíčová, škola při psychiatrické nemocnici potřebuje mít co nejvíce informací o žákovi. Dostatečný tok informací mezi oběma stranami také usnadní žákův návrat do běžného života po ukončení hospitalizace.

Vzájemná spolupráce mezi rodiči, učiteli, ošetřujícím lékařem, pediatrem a terapeutem je obecně velmi důležitá pro dosažení uzdravení nebo zmírnění příznaků onemocnění u dítěte.Doporučená literatura:

Buschtová, G. (2021). Komplexní podpora znevýhodněných žáků hospitalizovaných na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie. [online]. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. Vedoucí práce: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. Dostupné z: Univerzita Karlova v Praze (cuni.cz)

Hajtmarová, B. (2009). Práce speciálního pedagoga v základní škole při nemocnici. [online]. Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. Bakalářská práce. Vedoucí práce: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Dostupné z: Závěrečná práce: Barbora Hajtmarová: Práce speciálního pedagoga v základní škole při nemocnici (muni.cz)

Hedbávná, B. (2014). Škola při Dětské psychiatrické léčebně. [online]. Masarykova Univerzita

Pedagogická fakulta. Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky. Bakalářská práce. Vedoucí práce:

Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. Dostupné z: Bakalarka-Hedbavna_6itvh.pdf (muni.cz)

Mareš, J., & Žofka, J. (2016). Školy při nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Czecho-Slovak Pediatrics/Cesko-Slovenska Pediatrie71(2).

Landovská, G. (2009). Klientela dětského psychiatrického oddělení v Liberci. [online]. Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Miškovská. Dostupné z: Klientela dětského psychiatrického oddělení v Liberci (tul.cz)

Richterová, A. (2021). Škola při nemocnici a její současná podoba. [online]. Univerzita Karlova.

Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky. Bakalářská práce. Vedoucí práce: PhDr. Marie Linková, Ph.D. Dostupné z: 130299318.pdf (cuni.cz)

Soukupová, P. (2022). Sociální zázemí jako faktor ovlivňující školní úspěšnost dětských pacientů psychiatrické nemocnice. [online]. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. Vedoucí práce: doc. PhDr. Zbyněk Němec Ph.D. Dostupné z: 130341415.pdf (cuni.cz)

Štelzigová, D. (2010). Práce učitele na základní škole při nemocnici. [online]. Technická Univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Diplomová práce. Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Píša. Dostupné z: (Microsoft Word - DP-fin\341lka.doc) (tul.cz)

Vyhnánková, K. (2021). Žák s psychiatrickou diagnózou na základní škole. [online]. Univerzita Karlova.

Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. Bakalářská práce. Vedoucí práce: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. Dostupné z: 130313622.pdf (cuni.cz)

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
Dítě se závažnou zdravotní diagnózou
Závažná diagnóza je pro všechny, kterých se týká, bezesporu traumatizující záležitost. Celá rodina vynakládá maximální úsilí k tomu, aby se s nastalou situací vyrovnala, a zaslouží si vaši plnou podporu a empatii. Tady je pár zásad a tipů, jak na to.
Doporučení rodičům pro rozvoj nadaných předškolních dětí
Nadané děti si žádají aktivnější rodiče. Jaké důsledky má autoritativní, demokratická a liberální výchova na jejich nadání? Máme pro vás sadu praktických doporučení, jak o nadání předškoláků pečovat.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.